۱۴۰۳ پنج شنبه ۶ ارديبهشت
هیئت رئیسه گروه های کارشناسی

*هیئت رئیسه گروه های کارشناسی*

گروه 4 (امور مالی)

 

گروه 5 (امور حمل و نقل)

1- آقای سید محمدکاظم صرفجو (رییس)

2- آقای ساسان والافر (نایب رییس)

3- آقای مرتضی صمیمی شارمی (منشی)

4- آقای علی جلوس فعلی

5- آقای اسماعیل کاوه

6- آقای رضا جعفری گیلده

7- آقای سیدابراهیم پورمحسنی شکیب (علی البدل)

 

1- آقای منوچهر ملک راه (رییس)

2- آقای عباس پورنصیری (نایب رییس)

3- آقای عباس غدیری(منشی)

4- آقای حسن آزادپور

5- آقای آرش پورکاشانی (علی البدل)

گروه 6 (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 

گروه 7 (صنعت و فن)

1- آقای مهندس عبداله عطایی فر (رییس)

2- آقای مهندس جواد کدخدا (نایب رییس)

3- آقای امید امیدی (منشی)

4- آقای هادی الماسی

5- آقای مهندس بهرام فرقان

6- آقای مهندس هادی قربانی واقعی (علی البدل)

 

1- آقای مهندس محمدجواد عامر (رییس)

2- آقای مهندس رضا غفوری(نایب رییس)

3- خانم مهندس رقیه جعفری اصل (منشی)

4- آقای مهندس مجتبی نصر

5- آقای مهندس علی پورکاشانی

6- آقای مهندس حمیدرضا خوش اندام

7- آقای مهندس مهرزاد سمیعی

8- آقای مهندس محمدرضا علوی زاده شالکوهی (علی البدل)

گروه 9 (کشاورزی و منابع طبیعی)

 

گروه 11 (ایمنی و حوادث)

1- آقای مهندس سیدمحسن موسوی لفوت (رییس)

2- آقای مهندس اکبر شیرخانی (نایب رییس)

3- آقای مهندس رضا اشکانی(منشی)

4- آقای مهندس ابراهیم شیرزادی لسکوکلایه

5- آقای دکتر مهران غلامی

6- آقای مهندس فاروق فداکار ناورود (علی البدل)

 

1- آقای دکتر مجتبی امیری (رییس)

2- آقای مهندس وحید یزدانی اندبیلی (نایب رییس)

3- آقای دکتر شهریار سرهندی(منشی)

4- آقای نصرت فرهنگی

5- آقای رسول مکانی (علی البدل)