۱۴۰۳ شنبه ۳۰ تير
هیأت مدیره

دکتر رحمان خضرائی خدابخش رییس هیأت مدیره

مهندس خسرو حسین زاده صحافی نایب رییس هیأت مدیره

مهندس فرهاد حجت انصاری مسئول امور مالی هیأت مدیره

مهندس محمدصادق حاجی قاسم منشی هیأت مدیره

مهندس ساعد دست پیمان عضو اصلی هیأت مدیره

مهندس پرویز سعیدی فر عضو علی البدل هیأت مدیره

مهندس علی اکبر اشکانی عضو علی البدل هیأت مدیره