۱۴۰۲ سه شنبه ۱۶ خرداد
هیأت مدیره

مهندس علی پورکاشانی رییس هیأت مدیره

مهندس ابوالحسن سمیع یوسفی نایب رییس هیأت مدیره

مهندس علی اکبر اشکانی مسئول امور مالی هیأت مدیره

مهندس هادی الماسی منشی هیأت مدیره

مهندس بهرام فرقان عضو اصلی هیأت مدیره

مهندس فرهاد حجت انصاری عضو علی البدل هیأت مدیره

مهندس محمد صادق حاجی قاسم عضو علی البدل هیأت مدیره