۱۴۰۳ شنبه ۳۰ تير
کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزش

1- آقای مهندس علی پورکاشانی

2- آقای مهندس پرویز سعیدی فر

3- آقای مهندس سیدادریس جوادین دیوشلی

4- آقای دکتر سیدمسعود موسوی

5- آقای مهندس علی قاسمیان لنگرودی

6- آقای دکتر مسعود اصفهانی

7- آقای مهندس موسی صرفجو