۱۴۰۳ پنج شنبه ۶ ارديبهشت
بازرسان و دادستان انتظامی

مهندس کمال ساسانیان (بازرس اصلی)

مهندس حسین محمدی (بازرس اصلی)

حبیب اله ساعدضروری
(بازرس علی البدل)

مهندس محمد رسول حاجی قلیزاده دادستان انتظامی