۱۴۰۲ دوشنبه ۷ فروردين
بازرسان و دادستان انتظامی

مهندس کمال ساسانیان (بازرس اصلی)

مهندس حسین محمدی (بازرس اصلی)

مهندس رامین علیزاده کیش خاله (بازرس علی البدل)

مهندس محمد رسول حاجی قلیزاده دادستان انتظامی