۱۴۰۳ شنبه ۳۰ تير
کمیسیون روابط عمومی و انتشارات

کمیسیون روابط عمومی و انتشارات

2- آقای مهندس ساعد دست پیمان

1- آقای مهندس دانش وکیلی

3- آقای مهندس علیرضا جهانشاهلو

4- آقای مهندس رضا غفوری

5- آقای مهندس مهران رضاپور

6- آقای مهندس مجتبی نصر

7- آقای مهندس شاهد وزیری