۱۴۰۲ سه شنبه ۱۴ آذر
اطلاعیه شماره 6 - نتایج تفکیکی آرای مأخوذه انتخابات هیئت رئیسه گروه های کارشناسی

اطلاعیه شماره 6 و نتایج تفکیکی پیوست می باشد.